ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം - വിലാപം - ടി.എസ്. പ്രസാദ്

Submitted by Secretary on

ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം - വിലാപം
ടി.എസ്. പ്രസാദ്
2019 ഒക്ടോബര്‍ 6 - 12
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി,
കോഴിക്കോട്.

ഉദ്ഘാടനം
കെ.പ്രഭാകരന്‍
ഒക്ടോബര്‍ 6 വൈകുന്നേരം 5 മണി